Paratriathlete Justin Godfrey ponders chasing spot for Tokyo 2020