Bethanga's Kieren Salome takes 7-7 to destroy Howlong for 51