New City import Shoaib Shaikh compared to former star Saurabh Bandekar