Charles Sturt University marks 30th birthday with foundation celebrations